Pályázati támogatások – archívum

GINOP – Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

 

Pályázati kód GINOP-3
Támogatás megnevezése GINOP – Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
Forrás összege 1.500.000.000
Beadás kezdete A pályázat megjelenését követő 30. naptól
Beadási határidő 2014.12.31.
Támogatás célja Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.A vállalkozások külföldi piacokra kijutását célzó Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.
Kedvezményezettek köre mikro- kis- és középvállalkozások
Támogatási feltételek  A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, szolgáltatásokat, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését.A pályázati felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

  • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
  • Külföldi árubemutató szervezése

A fentiekhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

  • Piacra jutás támogatása
  • Információs technológia-fejlesztés
  • Tanácsadás igénybevétele
  • Piackutatás elkészítésének költsége
  • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
  • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége
Támogatás mértéke  50% (minimum)
Támogatási minimum összege 3.000.000
Támogatási maximum összege 7.500.000
Támogatott projektek száma (minimum – maximum) 250 – 350

A pályázat eredeti kiírását itt éri el. 

 

Technológiai start-up ökoszisztéma építés (Start-up_13) 

http://palyazat.gov.hu/doc/4146

http://palyazat.gov.hu/download/48438/Palyazati_felhivas.pdf

II. alprogram: Technológiai ötletek műszaki/gazdasági megvalósíthatósági vizsgálata, IP levédetése.

A.6.A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatok benyújtása az I. alprogramra 2013. július 1. napjától legkésőbb 2013. október 31. napjáig lehetséges.

A pályázatok benyújtása a további alprogramokra 2013. december 2. napjától a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2014. december 31. napjáig lehet.

A támogatott pályázatok várható száma:

II. alprogram: Technológiai ötletek műszaki/gazdasági megvalósíthatósági vizsgálata, IP levédetése: 80 db

A.3.TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege:

II. alprogram: Technológiai ötletek műszaki/gazdasági megvalósíthatósági vizsgálata, IP levédetése: maximum 1,5 millió Ft, amennyiben a projektjavaslatban szereplő ötlet szellemitulajdon-védelme is része a pályázatnak, további 1,5 millió Ft

II. alprogram: Technológiai ötletek műszaki/gazdasági megvalósíthatósági vizsgálata, IP levédetése: 100%

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

II. alprogram:

· megvalósíthatósági tanulmány, „deszkamodell”/proof of concept készítése;

· üzleti terv készítése;

· szellemi tulajdon meghatározása / oltalmazása;

· kutatási terv készítése.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK (Pályázati útmutató, 17. o.)

Igénybe vett szolgáltatás – részletes árajánlat csatolása kötelező.

Itt számolhatók el:

· jogi és tanácsadói költségek

· külső szakértők díjai

· iparjogvédelmi tanácsadás

· szabadalmi ügyvivői szolgáltatás

 

Pályázati útmutató:

http://palyazat.gov.hu/download/48819/Palyazati_utmutato.pdf

 

 

Magyar szellemi alkotások (IPARJOG_12)

Már lejárt pályázat !

2012 novemberében az NFÜ új pályázatot írt ki, Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása címen. A pályázat célja kifejezetten  a szellemi alkotások hazai, vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló oltalomszerzési és oltalom fenntartási tevékenységek támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában. Irodánk most is kész együttműködni a pályázókkal, és az igényekhez igazodó árajánlatot ad, illetve tanácsot adunk a pályázat sikeres fenntartásához.

A pályázat az alábbiakra terjed ki:
a) hazai oltalomszerzés és min. hároméves fenntartás, vagy
b) külföldi oltalomszerzés és min. hároméves fenntartás

A pályázat feltétele, hogy a magyar bejelentés már megtörténjék, és pozitív, írásbeli véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel rendelkezzék a bejelentés (ld. Szt. 69/A. §). Tekintve, hogy ezt a bejelentés után hat hónapra adják ki, további négy hónap áll rendelkezésre a pályázat benyújtására.

A szabadalmi törvény módosítása által 2013 során a szabadalmazási eljárásban az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő nyolc hónappal meghosszabbodik. Ugyancsak lehetőség nyílik ugyanennek a dokumentumnak a gyorsított (két hónapos határidővel történő) elkészítése iránti kérelem benyújtására. Az említett két változás bevezetését az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésnek az iparjogvédelmi oltalomszerzést, valamint a kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységet támogató pályázati eljárásokban való felhasználhatóságából eredő gyakorlati megfontolások indokolják.

Tekintve a pályázatok bürokratikus körülményeit, az alábbi következtetés vonható le:
1/ A pályázatot külföldi szabadalmaztatásra érdemes igénybe venni, ennél azonban érdemes igényelni a magyar szakasz utólagos térítését is.
2/ Magyar szabadalmi bejelentés megtételekor érdemes kérni, hogy az ügyvivő kérelmezzen “írásos véleménnyel kiegészített kutatási jelentést”. Ennek többlet hatósági díja 30.800 Ft.

A pályázatok értékelése könnyített elbírálású eljárásrendben történik. Ha a bejelentés korábbi időpontjára tekintettel nem állnak fenn a jogszabályi feltételei az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés igénylésének, ebben az esetben a szintén az SZTNH által – de a hatósági eljárás keretein kívül, szolgáltatás keretében – kínált szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás kedvező eredménye is automatikusan pozitív elbírálást biztosít a pályázatnak.

A pályázat beadását megelőző 10 hónapon belül felmerült költségek is elszámolhatók, ezért már folyamatban lévő ügyek esetében is benyújtható pályázat, amennyiben az ügyben írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés készül.

Új bejelentés esetében, amennyiben a pályázati szándékra utalás történik a szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás iránti kérelmében, az SZTNH ezt megkülönböztetett figyelemmel kíséri.

Technológiai start-up ökoszisztéma építés (Start-up_13)

A Start-up_13 program célja a K+F eredményekre alapuló vállalkozások felépítése és működésének beindítása, ezzel hozzájárulva a gazdaság hosszabb távú növekedéséhez.

A program a technológiai inkubátorok felállításán és az ötletek szűrésén túl (I. és II. alprogram) közvetlenül is támogatást nyújt az induló technológiai vállalkozások felépítésének egymásra épülő fázisaira jellemző problémák megoldása érdekében.

A program felépítése: 1. alprogram: A technológiai inkubátorok felállítása, elindulásának támogatása 2. alprogram: Technológiai ötletek műszaki /gazdasági megvalósíthatósági vizsgálata, IP levédetése 3. alprogram: Az inkubáció folyamata, az inkubáltak támogatása 4. alprogram: A piacra lépés támogatása és tőkebevonás elősegítése

Iparjogvédelmi költségek mind a négy alprogramban elszámolhatók.

Határideje: 2013. október 31. / december 31.

Egyéb pályázatok

A fenti, kiemelten iparjogvédelmi oltalomszerzésre épülő pályázat mellett, az Új Széchenyi Terv keretében megjelent pályázati konstrukciók jelentős része támogatja valamilyen formában a szellemi tulajdonvédelmi, illetve az iparjogvédelmi ügyintézést. Ez azt jelenti, hogy a szabadalommal, illetve egyéb oltalmi formákkal (pl. védjegy, design, használati minta) kapcsolatos ügyintézés támogatott, elszámolható költségként jelenik meg. Egyes pályázatok – így a vállalkozásfejlesztéssel, innovációval kapcsolatosak – támogatható tevékenységként tüntetik fel az iparjogvédelmi tanácsadás igénybe vételét is, amelynek keretében széleskörű hasznos szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatás vehető igénybe.

A közelmúltban az alábbi pályázatok esetében voltak érvényesek a fentiek.

“Elszámolható költségek köre:

e) Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység:

ea) Iparjogvédelemmel kapcsolatos hatósági díjak

A bejelentéssel kapcsolatos hivatalos eljárás során és az esetleges felszólalási eljárás során a jog érvényességének védelmekor felmerülő alábbi hatósági költségek, akkor is, ha ezek a költségek a jog megadását követően merültek fel.

eb) Iparjogvédelmi szolgáltatások díja kizárólag abban ez esetben számolható el amennyiben a számla kiállítója szabadalmi ügyvivő vagy ügyvédi iroda.”

Innovációs pályázat esetén (GOP 1.3.1.C, KMOP 1.1.4.B) előnyben részesülhet az elbírálásnál az a vállalkozás, amely (vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója) rendelkezik benyújtott, vagy megadott, hatályos hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalommal.